1. VERİ SORUMLUSU

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Noyaner Motorlu Araçlar Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti (https://noyaner.hyundaiplaza.com.tr/) (Adres: Ceyhanyolu Üzeri 4.Km - Yüreğir - Adana ) Mersis No: 0632045142200001, Tel: 90 3223700909 , e-mail: iletişim @ noyanerotomotiv.com  ) (Şirket)  tarafından siz değerleri potansiyel müşterilerimiz için hazırlanmıştır.

Şirketimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir. Aydınlatma metni kapsamında yer alan detay hususlara web sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

2. TANIMLAR

Kişisel Veri  :  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Veri Kayıt Sistemi: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

3. KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

Veri Kategorisi  Kişisel Veri 
Kimlik Verileri Adınız, Soyadınız, Cinsiyet,
İletişim Verileri E-Posta Adresi, Telefon No
Müşteri İşlem Fatura, senet, çek bilgileri, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.
Diğer Veriler Araç Bilgileri, İlgilendikleri, Eklemek İstedikleri

Şirketimiz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:

Kişisel Verileriniz;

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi  

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi   

Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Talep / Şikayetlerin Takibi

Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. 

Kişisel Verileriniz; 

Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan gerçek veya özel hukuk tüzelkişileri

Şirketimizin hizmet aldığı, Hukuk, Vergi, Mali Müşavir, Banka vb. tedarikçi firma ve kurumlara;

Şirketimizin iş birliği içinde bulunduğu INDICATA yazılımlarının ve internet sitesinin hosting sağlayıcıları ve bulut hizmeti sağlayıcıları tarafından yurtdışına,

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; Şirketimizle iş ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi süreçlerinde tarafımıza iletilen belgeler, formlar, raporlar vb. her türlü doküman vasıtasıyla ve bir veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verileriniz elde edilebilmektedir. Aynı zamanda otomatik veya kısmen otomatik sistemler vasıtasıyla kişisel verileriniz elde edilebilecek veya toplanabilecektir. 

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;  

Kanunlarda açıkça öngörülmesi 

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıdaki hukuki sebepler dışında kalan hallerde ise açık rızanız olması 

Hukuki sebeplerine dayalı olarak, iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

 5. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, 

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme, 

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ilgili kişi olarak yazılı bir şekilde şirketimizin Ceyhanyolu Üzeri 4.Km - Yüreğir - Adana  adresine yazılı olarak, noyanermotorluaraclar@hs06.kep.tr adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da varsa Şirketimize daha önceden bildirdiğiniz ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi aracılığı ile iletisim@noyanerotomotiv.com  adresine iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. İlgili Kişi tarafından iletilen taleplerde, ilgili kişinin adı, soyadı, başvuru yazılı ise imzası, TC kimlik numarası ya da yabancı ise uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilecek olması halinde yanıtlar için mevzuatın öngördüğü ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Başvuruya verilecek yanıtın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise Şirketimiz, talepte bulunan veri sahibinden kayıt ortamının maliyeti tutarında ücret talep edebilir.

2. METİN'DEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.